POVRAĆAJ I REKLAMACIJE

Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača obaveštavamo Vas da reklamacije na usluge pružene preko našeg veb-sajta www.millesime.rs možete izjaviti elektronski na e-mail adresu info@mimllesime.rs, ili poštom na našu adresu Carigradska 7/8, 11000 Beograd, Republika Srbija. Takođe Vas obaveštavamo da ste pri izjavljivanju reklamacije dužni da dostavite račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini usluge na koju izjavljujete reklamaciju (kopija računa, slip i sl.). Po prijemu reklamacije izdaćemo vam pisanu potvrdu ili ćemo vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili vašu reklamaciju.
Pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Naša dužnost je da ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da izađemo u susret Vašem zahtevu u predviđenom roku, da Vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo Vašu saglasnost. Navedeno smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

Proizvod koji se vraća zbog reklamacije mora se propisno zapakovati u ambalažu koja na adekvatan način obezbeđuje da se sačuva kvalitet proizvoda. Svi proizvodi koji imaju vidljiva mehanička oštećenja prouzrokovana neadekvatnom upotrebom proizvoda neće biti uzeti u razmatranje o osnovanosti reklamacije, već vraćeni Potrošaču. Ukoliko se Vaša reklamacija odnosi isključivo na nesaobraznost u pogledu proizvoda koji je naručen u odnosu na proizvod koji Vam je uručen, Vašu reklamaciju rešićemo u roku od 14 dana i poslati Vam naručeni proizvod.


Odgovornost zbog nesaobraznosti usluge ugovoru sa aspekta zakona

Millesime odgovara za nesaobraznosti isporučene usluge ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je ta nesaobraznost bila poznata Millesime; se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, a potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača i ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Millesime izjavio da je usluga saobrazna ugovoru. Millesime ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da usluga nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, potrošač može da zahteva od Millesime da izvrši saobraznu uslugu. Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za MIllesime, potrošač može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.

Potrošač ne može da raskine ugovor u slučaju neznatne nesaobraznosti usluge. Sve troškove koji su neophodni da bi se usluga saobrazila ugovoru snosi Millesime. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Millesime ima pravo da uskrati vraćanje cene ukoliko utvrdi da roba nije vraćena u stanju u kome je isporučena, a usled potrošačevog neadekvatnog rukovanja istom.

Obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo do odustane od ugovora o pružanju usluga bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje od ugovora i to u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora između potrošača i Millesime. Ukoliko želite da odustanete od ugovora o pružanju usluga koji je zaključen putem vebsajta, to možete učiniti slanjem obrasca izjave o odustajanju: https://temet Izjava_o_odustanku_od_ugovora_na_daljinu_ili_ugovora_koji_se_zakljucuje_izvan_poslovnih_prostorija_ID_3767.pdf, za odustanak od ugovora elektronski na e-mail adresu info@millesime.rs ili poštom na adresu Carigradska 7/8, 11000 Beograd, Republika Srbija.
Ukoliko obrazac za odustanak od ugovora pošaljete elektronski na e-mail adresu info@millesime.rs, Millesime će Vas bez odlaganja pismenim putem obavestiti o prijemu obrasca. Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Millesime i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora između Vas i Millesime. Istekom navedenog roka gubite pravo na odustajanje od ugovora. Millesime je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za usluge, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora. U slučaju odustanka od Ugovora, potrošač snosi troškove isporuke. Pravo na raskid Ugovora i povraćaj uplaćenog iznosa nije moguć ukoliko je potrošač na bilo koji način umanjio vrednost robe (uključujući, ali ne ograničavajući se na: neadekvatno rukovanje usled čega je ambalaža oštećena, konzumiran proizvod, umanjen kvantitet ili kvalitet proizvoda, i slično).

Kupovinom usluga dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na isti način na koji je uplata izvršena, gotovinski, uplatom na Vaš tekući račun ili uplatom na račun Vaše platne kartice kod banke.

Korpa

Korpa je prazna